ordlista-bostadsmarknad-mindre.jpg

Ordlista från A-Ö - för dig på bostadsmarknaden

Är du osäker på vad ett ord eller begrepp i bostadsannonsen betyder? Här har vi tagit fram en ordlista med alla ord du någonsin funderat över när det kommer till bostadsköp.

Tipsa oss gärna på [email protected] om vi har missat något ord, eller om du vill förtydliga vår beskrivning.

A

Accepterat Pris

Accepterat pris innebär att priset som anges i bostadsannonsen ligger på en nivå som säljaren är villig att acceptera som slutpris. Priset ligger alltid inom ramen för mäklarens värdering av bostaden. Förklaras mer utförligt i denna artikel om accepterat pris.

Affektionsvärde

Det icke-ekonomiska värdet av en egendom brukar benämnas som affektionsvärde. Det är ett subjektivt värde baserat på känslor och personliga grunder. En värderare tar inte hänsyn till ett eventuellt affektionsvärde, utan utgår i regel från bruksvärde och marknadsvärde vid bedömningen av en egendoms ekonomiska värde.

Amortering

Avbetalning på skuld. Amortering innebär att man betalar av (amorterar) på ett lån, exempelvis bolån. I följande artikel kan du läsa mer om fördelar och nackdelar med att amortera.

Anbud

Erbjudande om att ingå ett avtal. Anbud är samma sak som en offert.

Andelslägenhet

En andelslägenhet är en förvärvad andel i en fastighet, som ägs av en förening. Man betalar månadsvis sin andel av föreningens kostnader.

Annuitetslån

Långfristigt lån med låg amortering i början. Låntagaren betalar ett lika stort totalbelopp vid varje amorteringstillfälle. Summan av amortering och ränta är konstant under lånets hela löptid.

Arrende

Upplåtelse av mark med eller utan byggnader, mot viss årlig eller månatlig avgift.

Avstyckning

Avstyckning är när en bit mark avskiljs från en fastighet och bildar en ny egen fastighet

B

Basbelopp

Basbelopp är fastställda belopp som används bland annat för beräkning av olika förmåner eller avgifter. De ändras årligen eftersom avsikten med basbeloppen är att de ska spegla och justera för inflationen i samhället. Det finns flera olika sorters basbelopp.

Besiktning

Som köpare av en fastighet har man lagstadgad undersökningsplikt. Det vanligaste är att man som säljare eller köpare av en fastighet låter en besiktningsman göra en undersökning av fastigheten i samband med försäljningen, en s.k. "överlåtelsebesiktning". Utförs endast av godkänd besiktningsman med ansvarsförsäkring och gedigna kunskaper inom byggnation. I en överlåtelsebesiktning ingår vanligtvis inte kontroll av el, avlopp, vvs, ventilation, värmeanläggning, kaminer etc. En jordabalksbesiktning omfattar dock ALLT som faller under köparens undersökningsplikt, dvs allt som man har möjlighet att undersöka.

Biarea

Även kallat biyta. Bruksarea för biutrymmen. Finns utförligt förklarat i denna artikel om biarea.

Boendekalkyl

En beräknad kostnad för att bo i huset eller lägenheten.

Boarea

Benämns ibland även för boyta. Bruksarea för boutrymmen. Mätregler boarea från Skatteverket. Finns utförligt förklarat i denna artikel om boarea.

Bostadsförening

En boendeform som finns kvar sedan tiden innan lagen om bostadsrättsföreningar kom 1930. Styrs av Lagen om ekonomiska föreningar och av föreningens stadgar.

Bostadsrätt

Rättighet för medlem i en bostadsrättsförening att utan tidsbegränsning nyttja bostad eller annan lägenhet ägd av föreningen. Följ länken för alla bostadsrätter till salu i Sverige på Bovision just nu.

Bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening (BRF) är en ekonomisk förening. Medlemmarna i föreningen innehar rättigheter på lägenheter uppförda på en fastighet de äger tillsammans eller nyttjar via tomträtt. I denna artikel kan du få mer info om vad du bör känna till kring ekonomin i en bostadsrättsförening.

Bruksarea

Bruksarean är alla våningsplans sammanställda area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas insida.

Bygganmälan

Ska man göra en mindre förändring på en fastighet, som inte är så omfattande att man måste söka bygglov hos kommunen, ska man i vissa fall ändå anmäla detta till kommunen. Då sker en bygganmälan

Bygglov/Byggnadslov

Tillstånd som krävs för i princip all ny- till- eller ombyggnad. I plan- och byggnadslagen kallas det rivningslov, marklov och bygglov. Fås från kommunens byggnadsnämnd. Finns utförligt förklarat i denna artikel om bygglov.

Byggyta

Den yta en byggnad upptar på tomtmarken.

C

Codice fiscale

Det italienska ordet för "skattenummer" och behövs för att kunna genomföra ett fastighetsköp i Italien. Det ordnas på ett lokalt skattekontor. Förklaras mer utförligt i denna artikel om att köpa bostad i Italiten.

Condominium/Condo

Condominium liknar en hotellbyggnad med reception, fast med sålda lägenheter. När den inneboende inte använder bostaden kan den hyras ut korta perioder. En lägenhet i en sådan byggnad kallas för "condo". Finns utförligt förklarat i denna artikel om condo.

D

Detaljplan

Reglerar utformningen av ett område i detalj. Karta + skriftliga planbeskrivningar.

Dolda fel

Fel i fastighet, som köparen vid sin noggranna undersökning inte kunnat upptäcka eller bör ha räknat med hänsyn till husets ålder, skick eller pris. Som säljare av en fastighet har man enligt lag ansvar för dolda fel i 10 år från köparens tillträde. Finns utförligare förklarat i denna artikel om dolda fel.

Driftkostnader

Kostnader för exempelvis uppvärmning, el, vatten, renhållning, sotning, samfällighet, försäkringar etc. Finns mer utförligt beskrivit i denna artikel om driftkostnader.

Dubbelbeskattningsavtal

Sverige har dubbelbeskattningsavtal med nästan alla EU/EES-länder, vilket innebär att du inte behöver betala skatt i två länder för samma inkomst. Du betalar endast skatt i det land du arbetar och tjänar pengar, även om du bor utomlands.

Dödning

Av pantbrev, servitut mm. Om pantbrev förkommit ställs ansökan om dödning av detsamma till berörd tingsrätt, så att det kan avföras från fastighetsboken.

E

Egendom

Allt som en person kan äga och som har ett förmögenhetsvärde. Egendom delas upp i fast egendom och lös egendom.

Energideklaration

En sammanställning av en byggnads energianvändning som ofta kan kombineras med en åtgärdsrapport där förslag lämnas på hur man kan sänka byggnadens energianvändning. Finns mer utförligt förklarat i denna artikel om energideklaration.

Etagelägenhet

En lägenhet som har två våningar i ett flerbostadshus.

Exekutiv försäljning

Tvångsvis försäljning genom kronofogdemyndigheten.

F

Fast egendom

All mark i landet inklusive vattentäckta områden. Marken och de vattentäckta områdena (med ett fåtal undantag) är indelade i särskilda rättsliga enheter, fastigheter, som finns redovisade i fastighetsregister.

Fast pris

När en bostad säljs till fast pris innebär det att bostaden säljs utan budgivning. Priset är fast och det är först-till-kvarn som gäller enligt de turordningsregler som mäklaren fastställer. Förklaras mer utförligt i denna artikel om fast pris och andra prisbegrepp.

Fastighet

Fast egendom som är redovisad i fastighetsregistret som självständig rättslig enhet.

Fastighetsförmedling

Fastighetsförmedling innebär att mäklaren får i uppdrag att hitta och sammanföra parterna köpare och säljare i en bostadsaffär.

Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd

En branschnämnd som främst har till uppgift att pröva tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare. Hit kan man vända sig om man t.ex. är missnöjd med sin fastighetsmäklare och vill få provisionen nedsatt.

Fastighetsmäklare

Fastighetsmäklaryrket är sedan 1984 ett av staten reglerat yrke. I följande artikel kan du läsa mer om vilka olika typer av fastighetsmäklare det finns på marknaden.

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI)

Den myndighet som utövar tillsyn över Sveriges registrerade fastighetsmäklare.

Fastighetsmäklarlagen

Den lag som reglerar hur fastighetsmäklare får agera. För att få titulera sig som fastighetsmäklare måste man enligt lagen vara registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen.

Fastighetsskatt

En skatt som utgår årligen på alla fastigheter. Fastighetsskatten på bostäder avskaffades den 1 januari 2008 och ersattes då av en kommunal fastighetsavgift. Småhus och ägarlägenheter som är uppförda 2012 eller senare är undantagna från fastighetsavgift de 15 första åren.

Fritidshus

Sommarstuga, fritidsbostad, semesterboende, sommarhus, lantställe – kärt barn har många namn. Boende avsett att användas som tillfällig bostad under semester och annan fritid. Följ länken för alla fritidshus till salu i Sverige på Bovision just nu.

Förhandsavtal

Ett förhandsavtal är ett avtal som tecknas mellan en bostadsrättsköpare och en bostadsrättsförening innan en bostad vid nyproduktion är klar för inflyttning. Bostadsrättsköparen blir genom avtalet skyldig att förvärva bostadsrätten och bostadsrättsföreningen blir skyldig att upplåta bostadsrätten till bostadsrättsköparen

G

Gatukostnad

Ett gemensamt och utvidgat begrepp som sedan 1982 ersätter gatubyggnadskostnad och gatumarksersättning som före 1982 betalades till kommun för mark som fordras framför tomten.

Gemensamhetsanläggning

En anläggning som är gemensam för flera fastigheter. T.ex. avlopp, uppvärmning m.m.

Gäldenär

Gäldenär är ett annat ord för kredittagaren, det vill säga den skuldsatta personen.

H

Handpenning

En transaktion/delbetalning som görs i samband med kontraktsskrivning, som en form av försäkran om en ömsesidig affär mellan köpare och säljare.

Homestaging

Kallas ofta homestyling, se nedan.

Homestyling

Professionell homestyling inför en bostadsförsäljning innebär att man stajlar upp sin bostad innan en försäljning för att lyfta fram bostadens bästa attribut och visa på dess användningsområden. Det hjälper potentiella köpare att se vilka möjligheter bostaden har och skapar hemkänsla på visningarna. I följande artikel får du lite tips om vad du ska tänka på när du genomför en homestyling inför försäljning.

Husvärdering

En husvärdering innebär att en mäklare kommer hem till dig och bedömer marknadsvärdet på din bostad.

I

IBAN-nummer

Ett nummer som används för att identifiera ett bankkonto vid internationella transaktioner.

Inteckning

För att kunna använda fastigheten som säkerhet för exempelvis ett lån vid fastighetsköp eller renovering, behöver en ansökan om inteckning skickas till Lantmäteriet som då utfärdar en "notering" i fastighetsregistret. Genom att göra det blir ett visst belopp i fastigheten lämnad i pant till den du lånar av.

J

Jordabalken

Lag som reglerar juridiska frågor som rör fast egendom.

Jordabalksbesiktning

En jordabalksbesiktning är mer omfattande än en överlåtelsebesiktning och omfattar hela köparens undersökningsplikt. Jordabalksbesiktingen omfattar utöver det som ingår i en överlåtelsebesiktning även elinstallationer, avlopp/VVS, ventilation mm.

K

Kapitalkostnad

Den totala kostnaden för ett lån under en specifik period. Utgiften för ränta och amortering på ett lån.

Kedjehus

Sammankopplade småhus, med garage eller förrådsbyggnad mellan.

Kommersiella fastigheter

Kommersiella fastigheter eller lokaler är fastigheter som används för olika typer av verksamheter, som till exempel salong, affär, kontor, shoppingcenter, restauranger, café och så vidare.

Kontantinsats

Det gäller att inte blanda inte ihop handpenning med kontantinsats. Sedan bolånetaket infördes i Sverige 2010 får man endast bolån upp till 85% av bostadens värde. Resterande 15% måste vid bostadsköp finansieras med egna pengar, den sk kontantinsatsen. I undantagsfall kan man ev få låna till en del av kontantinsatsen, men då som ett lån utan säkerhet. Läs mer i följande artikel för tips om hur man kan köpa lägenhet utan kontantinsats.

Köpebrev

Köpehandling där vissa formkrav måste vara uppfyllda för att köpet ska vara giltigt och bindande mellan parterna. I den regleras också villkoren för köpet. Köpebrevet ligger sedan till grund för att köparen av en fastighet ska kunna bli registrerad ägare i fastighetsregistret.

Köpekontrakt

Köpehandling där vissa formella krav måste vara uppfyllda för att köpet ska vara giltigt och bindande mellan parterna. I den regleras också villkoren för köpet.

Köpeskilling

Köpeskilling är den slutliga summan, försäljningspriset, som säljare och köpare kommit överens om. En mer utförlig förklaring kan du läsa i denna artikel om köpeskilling.

Köplagen

Köplagen är när du köper en vara (lös egendom) av en privatperson eller när du säljer en vara till en privatperson. Då är det köplagen som bestämmer vad som gäller. En köpare och en säljare kan dock komma överens om andra villkor än de som står i köplagen. Då är det dessa villkor som gäller. Vid köp av bostadsrätt är det köplagens regler som gäller.

L

Lagfart

När du har köpt, ärvt, fått i gåva eller bodelat en fastighet skall du ansöka om lagfart på fastigheten hos Lantmäteriet. Lagfart är ett bevis på att det är du som äger fastigheten.

Likvidavräkning

Den slutliga ekonomiska avräkningen mellan köpare och säljare. Upprättas normalt av fastighetsmäklaren på tillträdesdagen och fördelar bl.a. kommunal fastighetsavgift m.m.

Lånebild

Sammanställning över befintliga lån och deras villkor.

Lånelöfte

Ett lånelöfte är en fingervisning från banken om hur mycket du kan få låna, så länge förutsättningarna är desamma som vid godkänd ansökan.

Löptid

Den tid inom vilken lånet skall återbetalas.

Lös egendom

Lös egendom är all egendom som inte är fast egendom. För att bestämma vad lös egendom är så utgår man alltså alltid från fast egendom.

M

Marginalskatt

Den skatt du betalar på den sista tusenlappen av din inkomst. Så länge din totala inkomst håller sig under gränsen för statlig inkomstskatt betalar du cirka 300 kronor i skatt på varje intjänad extra tusenlapp.

Marknadshyra

En marknadshyra innebär att hyresvärden själv bestämmer hyran för en enskild lägenhet, utan att någon förhandling sker mellan parterna på hyresmarknaden.

Marknadsränta

De räntesatser som är gällande på lånemarknaden.

Marknadsvärde

Det mest sannolika priset för en fastighet eller bostadsrätt vid försäljning på en öppen fastighetsmarknad under normala förhållanden. Finns mer utförligt förklarat i denna artikel om marknadspris.

Mäklare

Mäklare är en person som handlar med eller förmedlar tjänster, egendom, som fastigheter, skepp, företag, aktier eller värdepapper. I följande artikel kan du läsa mer om vilka olika typer av fastighetsmäklare det finns på marknaden.

Mäklararvode

Den ersättning du betalar till mäklaren för att förmedla din bostad/fastighet.

N

NIE-nummer

NIE-numret är ett spanskt skatteidentifikationsnummer som du bland annat behöver för att kunna öppna ett bankkonto och skriva på lagfarten. I följande artikel kan du läsa mer om vad som behövs när du vill köpa bostad i Spanien.

Notarie

Ett juridiskt ombud som kontrollerar att alla papper, kontrakt och dokument är i ordning vid husköp i utlandet.

Nyproduktion

Nyproduktion är nybyggda bostäder och bostadsområden.

Nyttjanderätt

Rätt att nyttja något som man inte äger, exempelvis ett markområde. Kan vara arrende, hyra eller annan upplåtelse av olika slag till person eller företag.

Näringsfastighet

Fastighet som ej är att hänföra till privatbostad. Alla fastigheter som ägs av en juridisk person räknas som näringsfastighet.

O

Omslagsrevers

Skuldebrev som anger villkor och panter. Ligger som omslag kring pantsatt pantbrev.

Originalskick

Skicket på en bostad. En bostad i originalskick har sitt ursprungliga ytskikt och inredning bevarad.

Oäkta förening

För att en bostadsrättsförening ska klassas som en oäkta förening, kan man förenklat säga att mer än 40% av intäkterna ska komma från t. ex. hyreslägenheter/ -lokaler eller månadsavgifter från juridiska personer som äger bostadsrätter i föreningen, dvs företag som äger lägenheter i föreningen.

P

Pantbrev

Ett bevis för att inteckningen i en fastighet beviljats.

Permanentbostad

Bostad som bebos året om.

Planlösning

Beskriver hur boytan i bostaden är fördelad. Med öppen planlösning menas ett hus eller lägenhet utan så många mellanväggar. I följande artikel kan du läsa mer om fördelar och nackdelar med en öppen planlösning.

Privatbostad

Småhus, tomt eller bostadsrätt som till övervägande delen används eller avses att användas som ägarens eller närståendes permanent- eller fritidsboende.

Q

Vi har tyvärr inget ord på Q än.
Men tipsa oss gärna på [email protected]

R

Rak amortering

Lånet återbetalas med samma summa varje betalningstillfälle. Skulden minskar alltså linjärt.

Realisationsvinst/-förlust

Den beskattningsbara vinst eller den skattereduktionsberättigade förlust som uppstår vid försäljning av fastighet eller annan bostad.

Rörlig ränta

Ränta som förändras med det allmäna ränteläget. I följande artikel kan du läsa mer om vad man bör fundera över när man väljer mellan rörlig eller bunden ränta

S

Samfällighet

Sammanslutning av fastigheter för t.ex. skötsel och drift av gemensam anläggning.

Serielån

Långfristiga lån, som amorteras efter en i förväg bestämd plan. Amorteringsprocenten ökar succesivt vid varje konverteringstillfälle.

Servitut

Varaktig upplåtelse av rättighet i fastighet till förmån för en annan. Kan t.ex. gälla rätt till väg eller vatten i brunn, strand m.m.

SINK-skatt

En skatt som betalas om du är bosatt utomlands men har inkomst som är skatteberättigat i Sverige. För att undvika den behöver man klippa alla band med Sverige, inklusive maka/make, driva bolag etc.

Småhus

En småhusenhet är en byggnad med en eller två bostäder. En småhusenhet kan även vara obebyggd tomtmark avsedd att bebyggas med småhus.

Stadgar

Stadgar kan ses som en bostadsrättsförenings regler. Här står bl.a. vilka rättigheter och skyldigheter man har som bostadsrättsinnehavare, men också vilka skyldigheter föreningen har, vem som ansvarar över vad etc.

Stamfastighet

När man delar upp mark genom avstyckning kallas den mark som avskiljs för styckningslott och den återstoden av fastigheten efter avstyckningen för stamfastighet.

Säljarrevers

Skuldförbindelse från köparen till säljaren som tecknas vid köpet.

Säljbeskrivning

Säljbeskrivning är en beskrivning av en bostadsom tillhandahålls av fastighetsmäklaren. Säljbeskrivningen innehåller information om bostaden som mäklaren sammanställt och inhämtat från till exempel myndigheter, banker och säljare.

T

Taxeringsvärde

Ligger till grund för fastighetsbeskattningen.

Tillträdesdag

Den dag då köparen får tillträde till fastigheten kallas tillträdesdag. Köparen övertar ansvaret för fastigheten och slutbetalning sker normalt denna dag.

Tomträtt

Upplåtelse av fastighet på i regel 60 år av stat eller kommun mot årlig avgift (avgäld). Avgälden regleras med vissa mellanrum, normalt var 20:e år.

Topplån

Topplån och bottenlån var tidigare vanliga begrepp vid köp av ny bostad. Du som bolånetagare kunde få lån upp till 85 procent av bostadens värde med ett så kallat bottenlån. Resterande belopp täcktes av en kontantinsats på 15 procent. Saknades pengar till hela kontantinsatsen kunde banken låna ut ytterligare 5-10 procent utöver bottenlånet. Det är detta lån som kallades för topplån.

Transferskatt

(Spanien) Varierar beroende på fastighetens försäljningspris, ca €1 000 000 innebär 10 % transferskatt, vid försäljning över det priset ökar skatten med ca 1 %.

U

Undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken djupgående undersökningsplikt vid bostadsköp. Det innebär att köparen i efterhand inte kan kräva ersättning av säljaren för fel som borde ha hittats innan köpet. Ansvaret ligger på köparen. Finns utförligt beskrivet i denna artikel om undersökningsplikt vid köp.

Upplåtelse

Upplåtelse innebär att ägaren till en fastighet låter någon annan nyttja egendomen utan att äganderätten förändras, till exempel genom lån eller uthyrning.

Upplåtelseavgift

När exempelvis en hyresrätt görs om till en bostadsrätt begärs ofta en kapitalinsats från bostadsföreningen. Upplåtelseavgiften brukar räknas som marknadspriset minus denna kapitalinsats.

Upplåtelseavtal

Första gången är bostadsrätt säljs (överlåts) kallas det avtalet för upplåtesleavtal. Används vid nyproduktion och vid ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt.

Utgångspris

När en bostad saluförs med ett utgångspris är det priset som budgivningen är tänkt att starta på. Som budgivare kan du välja att börja budgivningen både över och under utgångspriset och säljaren får välja själv om den vill anta budet eller inte. Förklaras mer utförligt i denna artikel om utgångspris.

V

Vinstskatt

Om du säljer din bostad/fastighet med vinst behöver du betala vinstskatt.

X

Vi har tyvärr inget ord på X än.
Men tipsa oss gärna på [email protected]

Y

Vi har tyvärr inget ord på Y än.
Men tipsa oss gärna på [email protected]

Z

Vi har tyvärr inget ord på Z än.
Men tipsa oss gärna på [email protected]

Å

Årsavgift

Annat ord för den månadsavgift man betalar till en bostadsrättsförening.

Ä

Äkta förening

Om en bostadsrättsförenings intäkter till minst 60% består av månadsavgifter från föreningens medlemmar, är föreninegn en s.k. äkta bostadsrättsförening.

Ägarlägenhet

En boendeform som innebär att man äger sin lägenhet i ett flerbostadshus. Varje lägenhet betraktas som en egen fastighet. Finns utförligare beskrivet i denna artikel om ägarlägenheter. Du kan även klicka på följande länk för att se alla ägarlägenheter till salu i Sverige på Bovision just nu.

Ö

Öppen visning

När mäklaren annonserar en visningstid för en bostad, är det som regel antingen en bokad visning eller en öppen visning. En öppen visning betyder att du är välkommen på visningen utan att anmäla dig i förväg.

Öresundsregionen

Öresundsregionen är viktig för både Sverige och Danmarks ekonomiska utveckling och har ett varierat bostadsutbud. Öresundsregionen har skapat en utjämning av bostadsmarknaden på ömse sidor om Öresund.

Överlåtelse

En överlåtelse av en bostadsrätt är en äganderättsöverföring av bostadsrätten från någon till en annan.

Överlåtelseavgift

Överlåtelseavgift är en administrativ avgift som tas ut i samband med att en bostadsrätt överlåts till annan ägare.

Överlåtelseavtal

Överlåtelseavtal kallas det kontrakt som skrivs när en bostadsrätt ska byta ägare genom försäljning. För fastigheter kallas motsvarande för köpekontrakt. Överlåtelsen kan även ske genom bodelning, gåva eller arv.

Överlåtelsebesiktning

En grundlig teknisk undersökning av en byggnad och dess kringliggande mark som har teknisk betydelse för byggnaden. Görs i samband med att en fastighet säljs ("överlåts"). Kontroll av elinstallationer, avlopp, vvs, eldstad etc ingår inte.

Översiktsplan

En översiktsplan är en handling en kommun tar fram för att visa den långsiktiga och övergripande planen för hur ett mark- och vattenområde ska användas.

Övrig area (ÖVA)

Alla utrymmen i en fastighet som inte räknas till boarean eller biarean, utan till drift eller kommunikation, kallas övrig area. Hissar och trappor räknas som ÖVA.