Ordlista bostadsmarknad

Ordlista från A-Ö - för dig på bostadsmarknaden

Är du osäker på vad ett ord eller begrepp i bostadsannonsen betyder? Här har vi tagit fram en ordlista med alla ord du någonsin funderat över när det kommer till bostadsköp.

Tipsa oss gärna på [email protected] om vi har missat något ord, eller om du vill förtydliga vår beskrivning.

A

Accepterat Pris

Accepterat pris innebär att priset som anges i bostadsannonsen ligger på en nivå som säljaren är villig att acceptera som slutpris. Priset ligger alltid inom ramen för mäklarens värdering av bostaden.

Anbud

Erbjudande om att ingå ett avtal. Anbud är samma sak som en offert.

Amortering

Avbetalning på skuld. Amortering innebär att man betalar av (amorterar) på ett lån, exempelvis bolån.

Andelslägenhet

En andelslägenhet är en förvärvad andel i en fastighet, som ägs av en förening. Man betalar månadsvis sin andel av föreningens kostnader.

Annuitetslån

Långfristigt lån med låg amortering i början. Låntagaren betalar ett lika stort totalbelopp vid varje amorteringstillfälle. Summan av amortering och ränta är konstant under lånets hela löptid.

Arrende

Upplåtelse av mark med eller utan byggnader, mot viss årlig eller månatlig avgift.

B

Basbelopp

Basbelopp är fastställda belopp som används bland annat för beräkning av olika förmåner eller avgifter. De ändras årligen eftersom avsikten med basbeloppen är att de ska spegla och justera för inflationen i samhället. Det finns flera olika sorters basbelopp.

Besiktning

Som köpare av en fastighet har man lagstadgad undersökningsplikt. Det vanligaste är att man som säljare eller köpare av en fastighet låter en besiktningsman göra en undersökning av fastigheten i samband med försäljningen, en s.k. "överlåtelsebesiktning". Utförs endast av godkänd besiktningsman med ansvarsförsäkring och gedigna kunskaper inom byggnation. I en överlåtelsebesiktning ingår vanligtvis inte kontroll av el, avlopp, vvs, ventilation, värmeanläggning, kaminer etc. En jordabalksbesiktning omfattar dock ALLT som faller under köparens undersökningsplikt, dvs allt som man har möjlighet att undersöka.

Biarea

Bruksarea för biutrymmen.

Boendekalkyl

En beräknad kostnad för att bo i huset eller lägenheten.

Boarea

Bruksarea för boutrymmen. Mätregler boarea från Skatteverket.

Bostadsrätt

Rättighet för medlem i en bostadsrättsförening att utan tidsbegränsning nyttja bostad eller annan lägenhet ägd av föreningen.

Bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening (BRF) är en ekonomisk förening. Medlemmarna i föreningen innehar rättigheter på lägenheter uppförda på en fastighet de äger tillsammans eller nyttjar via tomträtt.

Bygglov/Byggnadslov

Tillstånd som krävs för i princip all ny- till- eller ombyggnad. I plan- och byggnadslagen kallas det rivningslov, marklov och bygglov. Fås från kommunens byggnadsnämnd.

D

Detaljplan

Reglerar utformningen av ett område i detalj. Karta + skriftliga planbeskrivningar.

Dolda fel

Fel i fastighet, som inte köparen vid sin noggranna undersökning inte kunnat upptäcka eller bör ha räknat med hänsyn till husets ålder, skick eller pris. Som säljare av en fastighet har man enligt lag ansvar för dolda fel i 10 år från köparens tillträde.

Driftkostnader

Kostnader för exempelvis uppvärmning, el, vatten, renhållning, sotning, samfällighet, försäkringar etc.

Dödning

Av pantbrev, servitut mm. Om pantbrev förkommit ställs ansökan om dödning av detsamma till berörd tingsrätt, så att det kan avföras från fastighetsboken.

E

Egendom

Allt som en person kan äga och som har ett förmögenhetsvärde. Egendom delas upp i fast egendom och lös egendom.

Etagelägenhet

En lägenhet som har två våningar i ett flerbostadshus.

Exekutiv försäljning

Tvångsvis försäljning genom kronofogdemyndigheten.

F

Fast egendom

All mark i landet inklusive vattentäckta områden. Marken och de vattentäckta områdena (med ett fåtal undantag) är indelade i särskilda rättsliga enheter, fastigheter, som finns redovisade i fastighetsregister.

Fast pris

När en bostad säljs till fast pris innebär det att bostaden säljs utan budgivning. Priset är fast och det är först-till-kvarn som gäller enligt de turordningsregler som mäklaren fastställer.

Fastighet

Fast egendom som är redovisad i fastighetsregistret som självständig rättslig enhet.

Fastighetsförmedling

Fastighetsförmedling innebär att mäklaren får i uppdrag att hitta och sammanföra parterna köpare och säljare i en bostadaffär.

Fastighetsmäklare

Fastighetsmäklaryrket är sedan 1984 ett av staten reglerat yrke.

Fastighetsskatt

En skatt som utgår årligen på alla fastigheter. Fastighetsskatten på bostäder avskaffades den 1 januari 2008 och ersattes då av en kommunal fastighetsavgift. Småhus och ägarlägenheter som är uppförda 2012 eller senare är undantagna från fastighetsavgift de 15 första åren.

Fritidshus

Sommarstuga, fritidsbostad, semesterboende, sommarhus, lantställe – kärt barn har många namn. Boende avsett att användas som tillfällig bostad under semester och annan fritid.

G

Gatukostnad

Ett gemensamt och utvidgat begrepp som sedan 1982 ersätter gatubyggnadskostnad och gatumarksersättning som före 1982 betalades till kommun för mark som fordras framför tomten.

Gemensamhetsanläggning

En anläggning som är gemensam för flera fastigheter. T.ex. avlopp, uppvärmning m.m.

Gäldenär

Gäldenär är ett annat ord för kredittagaren, det vill säga den skuldsatta personen.

H

Handpenning

En transaktion/delbetalning som görs i samband med kontraktsskrivning, som en form av försäkran om en ömsesidig affär mellan köpare och säljare.

Homestaging

Kallas ofta homestyling, se nedan.

Homestyling

Professionell homestyling inför en bostadsförsäljning innebär att man stajlar upp sin bostad innan en försäljning för att lyfta fram bostadens bästa attribut och visa på dess användningsområden. Det hjälper potentiella köpare att se vilka möjligheter bostaden har och skapar hemkänsla på visningarna.

Husvärdering

En husvärdering innebär att en mäklare kommer hem till dig och bedömer marknadsvärdet på din bostad.

I

Inteckning

För att kunna använda fastigheten som säkerhet för exempelvis ett lån vid fastighetsköp eller renovering, behöver en ansökan om inteckning skickas till Lantmäteriet som då utfärdar en "notering" i fastighetsregistret. Genom att göra det blir ett visst belopp i fastigheten lämnad i pant till den du lånar av.

J

Jordabalken

Lag som reglerar juridiska frågor som rör fast egendom.

K

Kapitalkostnad

Den totala kostnaden för ett lån under en specifik period. Utgiften för ränta och amortering på ett lån.

Kedjehus

Sammankopplade småhus, med garage eller förrådsbyggnad mellan.

Kommersiella fastigheter

Kommersiella fastigheter eller lokaler är fastigheter som används för olika typer av verksamheter, som till exempel salong, affär, kontor, shoppingcenter, restauranger, café och så vidare.

Kontantinsats

Det gäller att inte blanda inte ihop handpenning med kontantinsats. Sedan bolånetaket infördes i Sverige 2010 får man endast bolån upp till 85% av bostadens värde. Resterande 15% måste vid bostadsköp finansieras med egna pengar, den sk kontantinsatsen. I undantagsfall kan man ev få låna till en del av kontantinsatsen, men då som ett lån utan säkerhet.

Köpebrev

Köpehandling där vissa formkrav måste vara uppfyllda för att köpet ska vara giltigt och bindande mellan parterna. I den regleras också villkoren för köpet. Köpebrevet ligger sedan till grund för att köparen av en fastighet ska kunna bli registrerad ägare i fastighetsregistret.

Köpekontrakt

Köpehandling där vissa formella krav måste vara uppfyllda för att köpet ska vara giltigt och bindande mellan parterna. I den regleras också villkoren för köpet.

Köpeskilling

Köpeskilling är den slutliga summan, försäljningspriset, som säljare och köpare kommit överens om.

Köplagen

Köplagen är när du köper en vara (lös egendom) av en privatperson eller när du säljer en vara till en privatperson. Då är det köplagen som bestämmer vad som gäller. En köpare och en säljare kan dock komma överens om andra villkor än de som står i köplagen. Då är det dessa villkor som gäller. Vid köp av bostadsrätt är det köplagens regler som gäller.

L

Lagfart

När du har köpt, ärvt, fått i gåva eller bodelat en fastighet skall du ansöka om lagfart på fastigheten hos Lantmäteriet. Lagfart är ett bevis på att det är du som äger fastigheten.

Likvidavräkning

Den slutliga ekonomiska avräkningen mellan köpare och säljare. Upprättas normalt av fastighetsmäklaren på tillträdesdagen och fördelar bl.a. kommunal fastighetsavgift m.m.

Lånebild

Sammanställning över befintliga lån och deras villkor.

Lånelöfte

Ett lånelöfte är en fingervisning från banken om hur mycket du kan få låna, så länge förutsättningarna är desamma som vid godkänd ansökan.

Löptid

Den tid inom vilken lånet skall återbetalas.

Lös egendom

Lös egendom är all egendom som inte är fast egendom. För att bestämma vad lös egendom är så utgår man alltså alltid från fast egendom.

M

Marginalskatt

Den skatt du betalar på den sista tusenlappen av din inkomst. Så länge din totala inkomst håller sig under gränsen för statlig inkomstskatt betalar du cirka 300 kronor i skatt på varje intjänad extra tusenlapp.

Marknadshyra

En marknadshyra innebär att hyresvärden själv bestämmer hyran för en enskild lägenhet, utan att någon förhandling sker mellan parterna på hyresmarknaden.

Marknadsränta

De räntesatser som är gällande på lånemarknaden.

Marknadsvärde

Det mest sannolika priset för en fastighet eller bostadsrätt vid försäljning på en öppen fastighetsmarknad under normala förhållanden.

Mäklare

Mäklare är en person som handlar med eller förmedlar tjänster, egendom, som fastigheter, skepp, företag, aktier eller värdepapper.

Mäklararvode

Den ersättning du betalar till mäklaren för att förmedla din bostad/fastighet.

N

Nyproduktion

Nyproduktion är nybyggda bostäder och bostadsområden.

Nyttjanderätt

Rätt att nyttja något som man inte äger, exempelvis ett markområde. Kan vara arrende, hyra eller annan upplåtelse av olika slag till person eller företag.

Näringsfastighet

Fastighet som ej är att hänföra till privatbostad. Alla fastigheter som ägs av en juridisk person räknas som näringsfastighet.

O

Omslagsrevers

Skuldebrev som anger villkor och panter. Ligger som omslag kring pantsatt pantbrev.

Originalskick

Skicket på en bostad. En bostad i originalskick har sitt ursprungliga ytskikt och inredning bevarad.

P

Pantbrev

Ett bevis för att inteckningen i en fastighet beviljats.

Permanentbostad

Bostad som bebos året om.

Planlösning

Beskriver hur boytan i bostaden är fördelad. Med öppen planlösning menas ett hus eller lägenhet utan så många mellanväggar.

Privatbostad

Småhus, tomt eller bostadsrätt som till övervägande delen används eller avses att användas som ägarens eller närståendes permanent- eller fritidsboende.

R

Rak amortering

Lånet återbetalas med samma summa varje betalningstillfälle. Skulden minskar alltså linjärt.

Realisationsvinst/-förlust

Den beskattningsbara vinst eller den skattereduktionsberättigade förlust som uppstår vid försäljning av fastighet eller annan bostad.

Rörlig ränta

Ränta som förändras med det allmäna ränteläget.

S

Samfällighet

Sammanslutning av fastigheter för t.ex. skötsel och drift av gemensam anläggning.

Serielån

Långfristiga lån, som amorteras efter en i förväg bestämd plan. Amorteringsprocenten ökar succesivt vid varje konverteringstillfälle.

Servitut

Varaktig upplåtelse av rättighet i fastighet till förmån för en annan. Kan t.ex. gälla rätt till väg eller vatten i brunn, strand m.m.

Småhus

En småhusenhet är en byggnad med en eller två bostäder. En småhusenhet kan även vara obebyggd tomtmark avsedd att bebyggas med småhus.

Stamfastighet

När man delar upp mark genom avstyckning kallas den mark som avskiljs för styckningslott och den återstoden av fastigheten efter avstyckningen för stamfastighet.

Säljarrevers

Skuldförbindelse från köparen till säljaren som tecknas vid köpet.

Säljbeskrivning

Säljbeskrivning är en beskrivning av en bostadsom tillhandahålls av fastighetsmäklaren. Säljbeskrivningen innehåller information om bostaden som mäklaren sammanställt och inhämtat från till exempel myndigheter, banker och säljare.

T

Taxeringsvärde

Ligger till grund för fastighetsbeskattningen.

Tillträdesdag

Den dag då köparen får tillträde till fastigheten kallas tillträdesdag. Köparen övertar ansvaret för fastigheten och slutbetalning sker normalt denna dag.

Tomträtt

Upplåtelse av fastighet på i regel 60 år av stat eller kommun mot årlig avgift (avgäld). Avgälden regleras med vissa mellanrum, normalt var 20:e år.

Topplån

Topplån och bottenlån var tidigare vanliga begrepp vid köp av ny bostad. Du som bolånetagare kunde få lån upp till 85 procent av bostadens värde med ett så kallat bottenlån. Resterande belopp täcktes av en kontantinsats på 15 procent. Saknades pengar till hela kontantinsatsen kunde banken låna ut ytterligare 5-10 procent utöver bottenlånet. Det är detta lån som kallades för topplån.

U

Undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken djupgående undersökningsplikt vid bostadsköp. Det innebär att köparen i efterhand inte kan kräva ersättning av säljaren för fel som borde ha hittats innan köpet. Ansvaret ligger på köparen.

Upplåtelse

Upplåtelse innebär att ägaren till en fastighet låter någon annan nyttja egendomen utan att äganderätten förändras, till exempel genom lån eller uthyrning.

Upplåtelseavgift

När exempelvis en hyresrätt görs om till en bostadsrätt begärs ofta en kapitalinsats från bostadsföreningen. Upplåtelseavgiften brukar räknas som marknadspriset minus denna kapitalinsats.

Utgångspris

När en bostad saluförs med ett utgångspris är det priset som budgivningen är tänkt att starta på. Som budgivare kan du välja att börja budgivningen både över och under utgångspriset och säljaren får välja själv om den vill anta budet eller inte.

V

Vinstskatt

Om du säljer din bostad/fastighet med vinst behöver du betala vinstskatt.

Å

Årsavgift

Annat ord för den månadsavgift man betalar till en bostadsrättsförening.

Ö

Öppen visning

När mäklaren annonserar en visningstid för en bostad, är det som regel antingen en bokad visning eller en öppen visning. En öppen visning betyder att du är välkommen på visningen utan att anmäla dig i förväg.

Öresundsregionen

Öresundsregionen är viktig för både Sverige och Danmarks ekonomiska utveckling och har ett varierat bostadsutbud. Öresundsregionen har skapat en utjämning av bostadsmarknaden på ömse sidor om Öresund.

Överlåtelse

En överlåtelse av en bostadsrätt är en äganderättsöverföring av bostadsrätten från någon till en annan.

Överlåtelseavgift

Överlåtelseavgift är en administrativ avgift som tas ut i samband med att en bostadsrätt överlåts till annan ägare.

Överlåtelseavtal

Överlåtelseavtal kallas det kontrakt som skrivs när en bostadsrätt ska byta ägare genom försäljning. För fastigheter kallas motsvarande för köpekontrakt. Överlåtelsen kan även ske genom bodelning, gåva eller arv.

Översiktsplan

En översiktsplan är en handling en kommun tar fram för att visa den långsiktiga och övergripande planen för hur ett mark- och vattenområde ska användas.

Övrig area (ÖVA)

Alla utrymmen i en fastighet som inte räknas till boarean eller biarean, utan till drift eller kommunikation, kallas övrig area. Hissar och trappor räknas som ÖVA.